Sběrný dvůr Most - ul. Zahradní

Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu.
Sběrný dvůr slouží zdarma k převzetí odpadů, z domácností od občanů – osob s trvalým bydlištěm na území statutárního města Mostu, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadu.

Sběrný dvůr neslouží zdarma k odkládání odpadů z činnosti fyzických nebo právnických osob oprávněných k podnikání. Tyto osoby si musí zajistit likvidaci veškerých svých odpadů na vlastní náklady.

Při přebírání odpadů obsluha sběrného dvoru vyzve každého občana k doložení totožnosti (zejména pro kontrolu místa trvalého bydliště) občanským průkazem nebo jiným dokladem. Obsluha sběrného dvoru následně vystaví (na požádání) potvrzení o převzatém odpadu.

Sběrný dvůr je provozován Technickými službami města Mostu a.s., v ulici Zahradní č.p. 104, Most (v areálu TSmM a.s., za dopravním podnikem „na konečné“), tel: 724 230 302, dispečink TSmM a.s. tel: 476 453 240.

Provozní doba sběrného dvora s výjimkou státních svátků:

pondělí až pátek: 9.00 – 18.00 hod

sobota až neděle: 9.00 – 18.00 hod

Co lze do sběrného dvora ukládat:

Druhy jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu, které lze odkládat ve sběrném dvoře:

    • objemný odpad (nábytek, koberce, zbytky dřevěných obalů, kolo, lyže, aj.),
    • odpad obsahující nebezpečné látky (barvy, lepidla, rozpouštědla, léčiva, baterie, akumulátory, aj.),
    • biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva, aj.),
    • výrobky podléhající zpětnému odběru (televize, PC, ledničky, mrazničky, pračky, mobilní telefony, světelné zdroje, baterie aj.),
    • stavební odpad (v omezeném množství)

Vytříděné složky komunálního odpadu lze odkládat na sběrný dvůr v množství obvyklém pro domácnost. Pouze stavební odpad lze na sběrném dvoře bezplatně odkládat 1x měsíčně v maximálním množství 1000 kg na osobu. Při vzniku většího množství stavebního odpadu si musí občan zajistit likvidaci tohoto odpadu v souladu s platnými právními předpisy na vlastní náklady.